Zakres usług

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej.

Radca prawny Karolina Przybyła świadczy pomoc prawną w szczególności poprzez:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzanie i analizowanie umów i opinii prawnych,
  • opracowywanie pism procesowych,
  • udział w negocjacjach oraz
  • występowanie przed urzędami oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi

Podejmując się prowadzenia sprawy, radca prawny obowiązany jest ustalić z klientem lub z osobą go reprezentującą zakres świadczonej pomocy prawnej oraz wysokość wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia oraz terminy płatności określa umowa, której warunki są uzgadniane indywidualnie z każdym klientem z uwzględnieniem specyfiki sprawy, jej skomplikowania oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. Wynagrodzenie może być ryczałtowe, a więc z góry ustalona kwota pieniężna za wykonanie konkretnej usługi czy reprezentację przed sądem w konkretnej sprawie bądź też wynagrodzenie godzinowe.

Radca prawny Karolina Przybyła świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji i jednostek organizacyjnych, w tym stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych.

Obszary działania

Radca prawny Karolina Przybyła świadczy usługi również w innych dziedzinach prawa, w tym z zakresu prawa pracy, prawa spadkowego, prawa budowlanego i innych ...

Prawo rodzinne

Rozpad związku małżeńskiego pociąga za sobą konsekwencje odczuwalne przede wszystkim w sferze życia rodzinnego, ale również w sferze materialnej małżonków ...

Odszkodowania

Przedmiotem działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna poszkodowanych w wypadkach samochodowych, wypadkach przy pracy, w gospodarstwach rolnych ...

Prawo w firmie

Kancelaria oferuje przedsiębiorcom stałe doradztwo prawne na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach której świadczy kompleksową obsługę prawną firmy ...