OBSZARY DZIAŁANIA KANCELARII

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

 1. prawo cywilne, w tym m. in. sprawy:
  • o zapłatę, w tym:
   • o odszkodowanie
   • o zadośćuczynienie
   • z tytułu zawartych umów, tj. ich realizacji, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia, niewywiązania się z umowy
   • z tytułu czynów niedozwolonych
   • z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
  • o ochronę dóbr osobistych
  • o ustalenie istnienia stosunku prawnego
  • o eksmisję
  • o egzekucję zobowiązań pieniężnych i niepieniężnych (windykacja)
  • o zabezpieczenie roszczeń
  • związane z własnością nieruchomości, w tym sprawy:
   • o zasiedzenie
   • o zniesienie współwłasności
   • o naruszenie i przywrócenie posiadania
   • o ustanowienie drogi koniecznej
   • o ustanowienie służebności przesyłu
 2. prawo rodzinne, w tym m. in. sprawy:
  • o rozwód
  • o separację
  • ustalenie, ograniczenie, zakazanie kontaktów z małoletnim dzieckiem
  • o egzekucję kontaktów z małoletnim dzieckiem
  • o rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
  • o alimenty
  • o podział majątku wspólnego
  • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
  • o ubezwłasnowolnienie
  • o ograniczenie, powierzenie, zawieszenie, przywrócenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 3. prawo spadkowe, w tym m. in. sprawy:
  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • o dział spadku
  • o zachowek
  • o przyjęcie i odrzucenie spadku
  • o odpowiedzialność za długi spadkowe
  • dotyczące testamentu
 4. prawo pracy, w tym m. in. sprawy:
  • o odszkodowanie z tytułu wypowiedzenia, rozwiązania umowy o pracę,
  • o przywrócenie do pracy
  • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
  • o zapłatę z tytułu powierzenia pracownikowi odpowiedzialności materialnej
  • o wypłatę wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu umowy o pracę
 5. prawo gospodarcze
 6. prawo karne, w tym reprezentacja przed sądem obwinionego w sprawach o wykroczenia oraz reprezentacja pokrzywdzonego i oskarżyciela prywatnego w sprawach m. in.:
  • o zniesławienie
  • o znieważenie
  • o naruszenie nietykalności cielesnej
  • o kierowanie gróźb karalnych