Prawo w firmie

Radca prawny Karolina Przybyła proponuje przedsiębiorcom stałą współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w ramach której świadczy kompleksową obsługę prawną firmy, w tym:

 • doradztwo w sprawach bieżących firmy, w tym doradztwo w zakresie form zatrudnienia, sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • udzielanie porad prawnych, w tym dotyczących wyboru najlepszego sposobu zabezpieczenia roszczeń czy strategii biznesowej firmy,
 • sporządzanie i analizowanie umów i opinii prawnych uwzględniających aktualny stan prawny, poglądy doktryny i orzecznictwo Sądu Najwyższego,
 • opracowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia firmy,
 • sporządzanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorcy jako pracodawcy w tym m.in. umów o pracę, regulaminów zakładów pracy, regulaminów wynagradzania i innych aktów związanych z prawem pracy,
 • sporządzanie umów spółek cywilnych,
 • rejestracja spółek prawa handlowego i przygotowywanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sporządzanie statutów i aktów założycielskich spółek,
 • obsługa prawna posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników spółki, w tym sporządzanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem organów spółek prawa handlowego,
 • występowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i urzędami, np. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym czy Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych, w tym również reprezentacja w postępowaniu układowym i upadłościowym,
 • negocjowanie warunków umów i porozumień handlowych oraz
 • windykacja należności w drodze porozumień pozasądowych jak i w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

W ramach obsługi przedsiębiorców radca prawny Karolina Przybyła posiada doświadczenie w zakresie obsługi firm z szeroko pojętej branży budowlanej, transportowej, nieruchomości.

W zależności od charakteru czynności, które mają zostać podjęte przez radcę prawnego w ramach świadczonej pomocy prawnej, wynagrodzenie może zostać ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe bądź wynagrodzenie godzinowe.

Wysokość wynagrodzenia, terminy oraz warunki płatności określa umowa o stałą obsługę prawną, której warunki są ustalane indywidualnie z każdym klientem z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.